REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.prosteznatury.pl

 

 

1. Postanowienia ogólne.

 

1.1         Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.prosteznatury.pl, które w indywidualnych przypadkach podlegają pisemnym negocjacjom;

 

1.2         W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Internet Explorer,  Opera, Mozilla Firefox lub Safari;

 

1.3     Sprzedawcą jest firma ALKA Aleksandra Kaczmarek z siedzibą  w Tarnowskich Górach 42-600 ul. Władysława Reymonta 26 NIP 645-213-89-29 REGON 364505710;

 

1.4    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 

1.5    Regulamin sklepu internetowego www.prosteznatury.pl został opracowany i udostępniony na stronie internetowej sklepu w celu dostarczenia informacji dotyczących działalności firmy, a także informacji niezwiązanych bezpośrednio z nią.

 

 

1.6 Podane w ofercie ceny, są cenami brutto w walucie polskiej.

 

1.7 Do umów zawartych przed dniem 25.12.2014 r. stosuje się  normy prawne obowiązujące w dniu 24.12.2014 r.

 

1.8 Definicje:

 

1.8.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

1.8.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

 

1.8.3 FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 

1.8.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 

1.8.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

1.8.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

 

1.8.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

 

1.8.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

1.8.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

 

1.8.10. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym:www.prosteznatury.pl

 

1.8.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Aleksandra Kaczmarek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ALKA Aleksandra Kaczmarek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Władysława Reymonta 26, 42-600 Tarnowskie Góry NIP 645-213-89-29 REGON 364505710, adres poczty elektronicznej: sklep@prosteznatury.pl, numer telefonu: 502405212.

 

1.8.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

1.8.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

1.8.14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

 

1.8.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

 

1.8.16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

2. Zakupy, płatności i dostawa.

 

2.1     Wszystkie zamówienia w naszym sklepie są zamówieniami z obowiązkiem zapłaty;

 

2.2         Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność rzeczy i wydać mu rzecz, a Klient zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę;

 

2.3         Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.

 

2.4         Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 

2.5         Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:

 

2.5.1.     Płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy w Tarnowskich Górach, ul. Reymonta 26.

2.5.2.     Płatność za pobraniem w przypadku przesyłki doręczanej jest możliwa dla klientów zarejestrowanych. 

2.5.3  Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

          Bank : mBank

          Numer rachunku: 13 1140 2004 0000 3002 7630 4532

 

2.5.4. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl

 

          Dotpay.pl – spółka Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie (adres siedziby: ul. Wielicka 72, 30-522 Kraków), wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru sądowego pod numerem 296790, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście Wydział XI Gospodarczy, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP 634-26-61-860.

 

2.6     W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

2.7    W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

2.8    Sprzedawca umożliwia sprawdzenie produktu, oraz bezpłatny odbiór osobisty w siedzibie firmy pod adresem: ul. Władysława Reymonta 26, 42-600 Tarnowskie Góry, w  godzinach ustalanych indywidualnie za pośrednictwem telefonu;

 

2.9    Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2.10      Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. O całkowitej kwocie Produktu będącego przedmiotem Zamówienia (koszty Produktu i dostawy) Klient informowany jest podczas składania Zamówienia na stronie Sklepu Internetowego, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową Sprzedaży.

 

2.11      Klient dokonujący zakupu na odległość, wybiera sposób dostawy Produktu:

a)    Odbiór osobisty - bezpłatny

b)    Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniową

c)    Przesyłka paczkomatowa dostępna w przypadku płatności przelewowej.

 

2.12      Przesyłki nadawane są codziennie w Dni Robocze.

 

2.13      Każdy towar staramy się wysłać w terminie od 1-3 Dni Roboczych.

 

2.13.1  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej – licząc od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz wszystkich sobót i niedziel.

 

2.13.2  W przypadku  wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką przy odbiorze osobistym lub za pobraniem – licząc od dnia zawarcia umowy Sprzedaży z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz wszystkich sobót i niedziel.

 

2.14      Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad;

 

3. Odstąpienie od umowy.

 

3.1  Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę, tj. firmę ALKA Aleksandra Kaczmarek ul. Władysława Reymonta 26, 42-600 Tarnowskie Góry, email:sklep@prosteznatury.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (który dostępny jest poniżej), jednak nie jest to obowiązkowe.

 

 

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie jednoznacznego oświadczenia przed jego upływem.

 

3.2 Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia przesyłki (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego Produktu. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie.

 

 

3.3 Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

1) w której przedmiotem Umowy jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

2) w której przedmiotem Umowy jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

3.4 Zgodnie z art. 34 Ustawy o prawach konsumenta:

1. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy;

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

2. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (chyba że zachodzi przypadek określony w art. 34 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta);

3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposóbwykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

  1. Po zgłoszeniu zwrotu zakupionego Produktu prosimy o wcześniejszą informację dotyczącą wysyłki zwracanego Produktu. Zwracany Produkt należy dostarczyć na adres Sprzedawcy.

 

 

4. Reklamacja

 

4.1 Reklamację prosimy zgłaszać pisemnie na adres firmy: ALKA Aleksandra Kaczmarek ul. Władysława Reymonta 26, 42-600 Tarnowskie Góry lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@prosteznatury.pl

 

4.2 W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy  konsumenckiej czy  na podstawie rękojmi, a ponadto prosimy o opisanie:  

-          zgłoszenie wady,

-          roszczenie,

-          dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową);

 

4.3 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni;

 

 

 

5. Poufność i ochrona prywatności i danych osobowych.

 

5.1 Firma ALKA Aleksandra Kaczmarek jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody;

 

5.2 Klient przyjmuje do wiadomości, że Administratorem jego danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji zamówienia jest strona internetowa

 

5.3 Klient ma prawo do wystąpienia do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych. Udostępnianie danych jest dobrowolne.

 

5.4 Po dokonaniu zamówienia poprzez www.prosteznatury.pl zostanie poproszony o podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres, na który ma być przesłany zakup. Brak wymaganych danych może uniemożliwić złożenie zamówienia.

Kupujący wyraża zgodę, aby jego dane osobowe były przetwarzane i wykorzystywane do celów realizacji zamówienia oraz celów określonych w Polityce prywatności.

 

5.5 Wszystkie dane umieszczone w bazie Sprzedawcy będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb realizacji zamówienia oraz celów określonych w Polityce prywatności.

 

5.6 Dane Klienta będą przechowywane i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133 poz. 883z późn. zm.).

 

5.7 Klient ma prawo wglądu do swoich danych, korekt tych danych oraz żądania usunięcia ich z bazy danych sklepu.

 

5.8 Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym w szczególności za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

5.2 Wszelkie dane uzyskane od Klienta będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a  każdy Klient ma prawo do ich wglądu.

 

 

 

7. Postanowienia końcowe.

 

7.1         Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej); 

 

7.2      Treść Regulaminu jest udostępniona Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu.

 

7.3         W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (oraz kodeksu postępowania cywilnego), a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich;

 

 

7.4         W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego;

 

7.5             W myśl art. 173 oraz 174 ustawy prawo telekomunikacyjne informujemy, że dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego są zbierane automatycznie. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Najczęściej włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie nie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pliki Cookie można w każdej chwili usunąć ze swojego komputera, a także można także tak skonfigurować przeglądarkę, że nie wpuści ww. plików - w tym celu należy użyć ustawień przeglądarki internetowej (np. wpisując w wyszukiwarkę frazę "ustawienia prywatności dla przeglądarki XYZ").

 

 

 

 

……………..…………………………….

           (miejscowość i data)

 

 

 

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(który należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat :

ALKA Aleksandra Kaczmarek

ul. Władysława Reymonta 26, 42-600 Tarnowskie Góry,

sklep@prosteznatury.pl

           

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/następujących rzecz/y(*) / umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących

rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

 

– Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*)  ……………………….;

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………..;

 

– Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………….;

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

………………………………………………………………………………………………….

 

 Data …………………………………

 

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.